Christ United Methodist Church

Celebration of Rev. Clay Oglesbee's Ministry